Zagotavljamo kvaliteto in skladnost z zakonodajo

Gradbeni nadzor je zelo pomembna faza gradbene investicijske aktivnosti , ki je zahtevana po Gradbenem zakonu za vse objekte za katere je potrebno gradbeno dovoljenje. Gradbeni nadzor je priporočljiv tudi za vse gradnje , kjer ni potrebno gradbeno dovoljenje, da se zagotovi potrebna strokovnost pri izvedbi.  Z  ustreznim gradbenim nadzorom zagotavljamo, da je gradnja kvalitetna, skladna s pravili stroke, zakonodajo in projektno dokumentacijo (DGD in PZI).

V okviru svetovanja oz. svetovalnega inženiringa za vas poskrbimo da so rešitve ekonomične, funkcionalne in tehnično pravilne, vse  v izogib kasnejšim reklamacijam in nepotrebnim dodatnim stroškom in izgubljanju časa med in po gradnji.

[ izberite nas ]

Gradbeni nadzor

 • Gradbeni nadzor po Gradbenem zakonu in tudi širše (vodenje nadzora in nadzor vseh faz – gradbena dela, zaključna dela, elektro instalacije, strojne instalacije, tehnološka oprema).
 • BIM spremljava Gradbenega nadzora.
 • Komunikacija med udeleženci pri gradnji in aktivno spremljanje poteka gradnje.
 • Kontrola vgrajenih materialov, naprav, opreme, napeljave.
 • Terminski in finančni nadzor nad izvedenimi deli.
 • Kontrola usklajenosti s projektno dokumentacijo.
 • Obračun izvršenih del.
 • Sodelovanje z izvajalci in investitorjem pri urejanju  dokumentacije za tehnični pregled.
 • Supernadzor za potrebe bank, zavarovalnic in drugih specializiranih investitorjev in institucij.
[ Svetovalni inženiring v dveh fazah ]

Začetna faza

 • opravimo uvodne razgovore z investitorjem, svetovalno-tehnična opravila in skupno pripravo idejnih rešitev, projektantske zasnove in uvodno umestitev tehnologije,
 • pripravimo in izdelamo projektno nalogo ter projektno dokumentacije (DGD, PZI),
 • koordiniramo in pregledamo ponudbe za projektiranje,
 • pomagamo pri iskanju kakovostnih projektantov, pregledamo njihove ponudbe, izvajamo koordinacijo med izbranimi projektanti in izdelovalci posameznih načrtov ter pripravimo potrebne strokovne analize,
 • opravljajmo koordinacijo med vsemi udeleženci gradnje (izvajalci, projektanti, nadzorniki),
 • pripravimo in realiziramo razpis za vse faze projekta z vso potrebno dokumentacijo, razpisnimi pogoji, analizami in svetovanjem,
 • nudimo pomoč pri izbiri najugodnejših izvajalcev,
 • pripravimo analize ponudb in predloge pogodb za projektiranje in izvajanje,
 • pripravimo vso potrebno dokumentacijo in aktivno sodelujemo pri javnih razpisih in natečajih,
 • za izvajalce in podizvajalce pripravimo osnutke pogodb.
[ Svetovalni inženiring v dveh fazah ]

V fazi gradnje

 • nadzorujemo kakovost izvedenih del s celotno koordinacijo
 • skrbimo, da se gradnja izvaja v skladu s projektno in drugo tehnično dokumentacijo
 • redno pregledujemo in potrjujemo gradbene dnevnike
 • preverjamo in potrjujemo knjige obračunskih izmer ter mesečnih in končnih obračunskih situacij posameznih izvajalcev za vsa dela
 • spremljamo in potrjujemo projekt izvedenih del in projekt za obratovanje in vzdrževanje (PID, POV)
 • organiziramo tehnični pregled in poskrbimo za odpravo napak po tehničnem pregledu v za to predpisanem roku
 • organiziramo predajo objekta naročniku (investitorju)
 • izvedemo končni obračun investicije
 • izvajamo postopek pridobitve uporabnega dovoljenja
 • spremljamo objekt v garancijski dobi in organiziramo odpravo napak.
 •  
[ znanje in izkušnje ]

Naši strokovnjaki

Peter Klevže
[ univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, IZS G - 0384 ]
Gregor Trlep
[ magister inženir gradbeništva ]
Darko Tešić
[ magister inženir gradbeništva ]

Zaupajo nam