Za Vas lahko opravimo cel kup storitev, ki obsegajo vse faze gradnje. Tako za Vas pridobimo lokacijske podatke, uredimo služnosti, pridobimo gradbeno dovoljenje, pripravimo projekte, pogodbe in opravimo celotno storitev izvedbe gradbenega projekta.Naše podjetje uspešno deluje na vseh področjih delovanja. Tako izvajamo svoje storitve na projektih vseh velikosti, dejavni pa smo na različnih področjih, od vzgojno-izobraževalnih objektov, športno-rekreacijskih objektov, kulturnih ter umetnostnih objektov do različne socialne infrastrukture kot so zavodi, domovi za starostnike,…

Prav tako naše storitve uspešno izvajamo na področjih poslovnih stavb in kompleksov, pisarn, trgovskih centrov ter industrijskih objektov. Dejavni smo na področju komunalne infrastrukture kamor, spadajo čistilne naprave, kanalizacijski sistemi, vodovodni sistemi, daljnovodi, zemeljski vodi, itd. Prav tako smo močno prisotni na področju elektro-inženirskih objektov, kamor spadajo transformatorske postaje, RTP postaje,…


ŠI Nadzor

Strokovni nadzor nad gradnjo je zelo pomembna faza gradbenega investicijskega projekta. Z neustreznim nadzorom se lahko gradnja zelo podraži, prav tako pa praviloma prihaja do neustreznih rešitev, s katerimi so povezane kasnejše reklamacije ter nepotrebni stroški v smislu časa in denarja med samo gradnjo in po končani gradnji.

Za Vas kvalitetno in strokovno opravimo storitev strokovnega nadzorstva nad izvedbo gradnje, v okviru česar izvajamo:

 • gradbeni nadzor
 • nadzor nad izvedbo strojnih instalacij
 • nadzor nad izvedbo elektro instalacij
 • strokovni nadzor nad kakovostjo vseh vrst izvedenih del
 • vodenje nadzora nad gradnjo oz. nad posameznimi fazami gradnje v skladu projektno dokumentacijo
 • aktivno spremljanje poteka gradnje ter komunikacijo z investitorjem
 • kontrolo nad kompetentnostjo vgrajenih materialov, naprav, opreme in napeljave
 • kontrolo nad upoštevanjem predpisov, ki zahtevajo dokazano kontrolo o kvaliteti vgrajenih materialov
 • kontrolo usklajenosti izvedbe s projektno dokumentacijo
 • terminski nadzor nad izvedenimi deli
 • nadzor nad količinami vgrajenega materiala in cenami ter porabljenim delovnim časom
 • koordinacijo del med posameznimi izvajalci
 • obračun izvršenih del
 • pridobitev dokumentacije za tehnični pregled
 • v primeru zahtevnih objektov za Vas opravljamo funkcijo odgovornega nadzornika za vse faze (gradbeni nadzor, elektronadzor, strojni nadzor)
 • storitev Supernadzora nad gradnjo objekta

ŠI Projektiranje

Dober projekt je osnova za dober objekt. Za Vas tako pripravimo celotno dokumentacijo, ki je potrebna za uspešno izvedbo projekta. Lahko nas vključite že v sami zasnovi gradbenega projekta, kjer vam pripravimo Idejne zasnove (IDZ) z različnimi grafikami (2D, 3D, render) ter funkcionalnimi in arhitekturnimi analizami objekta.

Prav tako lahko v tej fazi že pripravimo tehnološke zasnove objekta (ogrevanje, prezračevanje,…), vse v želji po kar se da najboljšem objektu, ki bo ustrezal željam investitorja, prav tako pa bo v skladu s sodobnimi strokovnimi in trajnostnimi trendi.

Na nas se lahko obrnete v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja (PGD) ali pripravljanja razpisa (PZR), tako za Vas uredimo vso potrebno dokumentacijo, ki obsega služnosti, soglasja, geodetske posnetke, projekte (vseh faznikov), elaborate (požarna varnost, akustika, gradbena fizika,
študije uporabe alternativnih virov,…) in za vas pridobimo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Prav tako Vam lahko pripravimo razpisno dokumentacijo in podloge, ki so osnova za kvalitetno pripravljen razpis ter izbiro pravega izvajalca.

Pripravimo Vam projekte za izvedbo, ki so osnova za dobro in kvalitetno izveden projekt. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja namreč ne zadošča za kvalitetno in dobro izvedbo projekta. Tako Vam pripravimo projekte za izvedbo vseh faz, z vso potrebno dokumentacijo in detajli, ki bodo izvajalcu omogočali kvalitetno izvedbo projekta. Prav tako Vam v času izvedbe nudimo možnost projektantskega nadzora, ki Vam omogoča popolno projektantsko podporo v času gradnje.

Za Vas prav tako pripravimo Projekt izvedenih del (PID)

ŠI Svetovalni inženiring

V našem podjetju za Vas uspešno izvedemo storitev svetovalnega inženiringa. Pokrivamo vsa področja, področje visokih gradenj ter področje nizkih gradenj. Za Vas tako pripravimo vso potrebno dokumentacijo, v dogovoru z Vami za Vas pripravimo razpise. Pomagamo Vam najti najbolj kompetentne izvajalce ter podizvajalce, za vse vrste del.

V začetni fazi in fazi projektiranja tako za Vas:

 • opravimo uvodne razgovore z investitorjem, svetovalno-tehnična opravila in skupno pripravo idejnih rešitev, projektantske zasnove in uvodno umestitev tehnologije
 • pripravimo in izdelamo projektno nalogo ter projektno dokumentacije (PGD, PZI)
 • koordiniramo in pregledamo ponudbe za projektiranje
 • pomagamo pri iskanju kakovostnih projektantov, pregledamo njihove ponudbe, izvajamo koordinacijo med izbranimi projektanti in izdelovalci posameznih načrtov ter pripravimo potrebne strokovne analize
 • opravljajmo koordinacijo med vsemi udeleženci gradnje (izvajalci, projektanti, nadzorniki)
 • pripravimo in realiziramo razpis za vse faze projekta z vso potrebno dokumentacijo, razpisnimi pogoji, analizami in svetovanjem
 • nudimo pomoč pri izbiri najugodnejših izvajalcev
 • pripravimo analize ponudb in predloge pogodb za projektiranje in izvajanje
 • pripravimo vso potrebno dokumentacijo in aktivno sodelujejo pri javnih razpisih in natečajih
 • za izvajalce in podizvajalce pripravimo osnutke pogodb

V fazi gradnje pa za Vas:

 • nadzorujemo kakovost izvedenih del s celotno koordinacijo
 • skrbimo, da se gradnja izvaja v skladu s projektno in drugo tehnično dokumentacijo
 • redno preglejujemo in potrjujemo gradbene dnevnike
 • preverjamo in potrjujemo knjige obračunskih izmer ter mesečnih in končnih obračunskih situacij posameznih izvajalcev za vsa dela
 • spremljamo in potrjujemo projekt izvedenih del in projekt za obratovanje in vzdrževanje (PID, POV)
 • organiziramo tehnični pregled in poskrbimo za odpravo napak po tehničnem pregledu v za to predpisanem roku
 • organiziramo predajo objekta naročniku (investitorju)
 • izvedemo končni obračun investicije
 • izvajamo postopek pridobitve uporabnega dovoljenja
 • spremljamo objekt v garancijski dobi in organiziramo odpravo napak

Našim strankam nudimo možnost svetovalnega inženiringa, torej svetovanje in pomoč pri celotnem projektu.

ŠI Vodenje projektov

Vodenje gradbenih projektov v fazi priprave na izvedbo in v fazi izvedbe same je ključnega pomena za uspešnost gradbenega projekta. Za vodenje gradbenih projektov je potrebno poleg strokovnega znanja s področja gradbeništva in bogatih izkušenj tudi dobro poznavanje področja planiranja, organizacije, financ, projektnega manegementa, zakonodaje ter različnih upravnih postopkov.

Za Vas kvalitetno opravimo storitev vodenja projektov, kjer Vam nudimo:

 • popolno koordinacijo z investitorjem in upoštevanje ter uresničevanje vseh njegovih idej in želja
 • koordinacijo in usklajevanje z izvajalcem
 • koordinacijo z okoljem, kompletno usklajevanje s soglasjedajalci
 • koordinacijo s predstavniki države in lokalnih skupnosti, s predstavniki inšpekcijskih služb in upoštevanje predpisov, kar je nujno za vse faze izgradnje objekta
 • koordinacijo z nadzornikom in njegovimi pomočniki v smislu iskanja optimalnih rešitev, ki so potrebne v fazi gradnje objekta
 • koordinacijo z odgovornim vodjem projekta (OVP), ki je projekt zasnoval in načrtoval v vseh fazah od IDZ (idejna zasnova) do PZI (projekt za izvedbo)

ŠI Izvedbeni inženiring

Na nas se lahko obrnete tudi v sami fazi izvedbe. Za Vas uspešno opravimo celotno storitev izvedbe gradbenega projekta, v vseh fazah, vse do uporabnega dovoljenja. Vedno bolj se pri nas uveljavlja storitev izvedbe celotnega projekta “na ključ”, kjer Vam v okviru ene storitve izvedemo celotno projektiranje od idejnih zasnov, gradbenega dovoljenja, vseh projektov, upravnih postopkov, služnosti, soglasij, do izvedbe objekta in predaje objekta z uporabnim dovoljenjem. Izvedbo s projekti “na ključ” smo po vzoru modernih trendov že opravili za renomirane investitorje kot so: ARRIVA ŠTAJERSKA družba za prevoz potnikov d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,…


Pomembno se je zavedati, da je gradbeni projekt kompleksen in traja več let, naše storitve pa so globoko prepletene in je včasih težko najti mejo med njimi, zato se le obrnite na nas, skupaj pa bomo našli storitev, ki natanko ustreza vsem Vašim željam in potrebam.